Owner | Send Email | A Book of Quotations
Ratings:   Books | Short Prose | Films
Reviews:   Books | Films
Favourites:   Books | Short Prose | Poetry | Films | Albums | Songs
Day-Logs:   Main Page | Days | Weeks | Months | Seasons | Years
On This Page:   Daily | Days | Weeks | Months | Seasons | Years | Decades | Schedule | Sheet

Avenarius’ Day-Logs
Život v grafoch
graf.avenarius.sk

updated daily! >>> detailed Contents
aktualizované každý deň! >>> podrobný Obsah

Please be patient while the graphics on this webpage are loading (over 6 MB).
If you cannot see the updated statistics for today and still only see yesterday’s statistics,
please hit the Refresh button in your browser or hit the F5 key on your keyboard.

Prosíme o trpezlivosť pri sťahovaní grafov na tejto stránke (vyše 6 MB).
Ak nevidíte aktuálne štatistiky k dnešnému dňu a zobrazujú sa vám neaktuálne štatistiky,
znova načítajte obsah webstránky stlačením klávesu F5.

It were a wise inquiry for the closet, to compare, point by point,
especially at remarkable crises in our life, our daily history,
with the rise and progress of ideas in the mind.
Emerson

Happiness Scoreboard / Semafor šťastia

for current... / za aktuálny...
* Week, Year & Decade compared to previous Week, Year & Decade;
Month & Season compared to lifetime average for the Month/Season
* Týždeň, rok a desaťročie v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, rokom a desaťročím;
mesiac a ročné obdobie v porovnaní s celoživotným priemerom za daný mesiac/ročné obdobie

Current Month (July 2012) in Days
Aktuálny mesiac (júl 2012) podľa dní

Den Marches
Kutičné pochody

See Previous Months / Prehľad predošlých mesiacov

April 2012

May 2012

June 2012
Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics / Podrobné štatistiky
Data Sheets / Zdrojové hárky
Return to Top / Navrch stránky

Current Year (2012) in Weeks
Aktuálny rok (2012) podľa týždňov

See Previous Years / Prehľad predošlých rokov

January–June 2011

July–December 2011
Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics / Podrobné štatistiky Return to Top / Navrch stránky

Months – Overall & Current Year (2012)
Mesiace – celkovo a aktuálny rok (2012)

See Previous Years / Prehľad predošlých rokov

2010

2011

July Year-on-Year
Júl v medziročnom porovnaní

Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics: Overall / Current Year
Podrobné štatistiky: Celkovo / Aktuálny rok
Return to Top / Navrch stránky

Seasons – Overall & Current Year (2012)
Ročné obdobia – celkovo a aktuálny rok (2012)

See Previous Years / Prehľad predošlých rokov

2010

2011

Summer Year-on-Year
Leto v medziročnom porovnaní

Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics: Overall / Current Year
Podrobné štatistiky: Celkovo / Aktuálny rok
Return to Top / Navrch stránky

Years – Overall (2004–2012) & Separately
Roky – celkovo (2004–2012) + jednotlivo

Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics / Podrobné štatistiky Return to Top / Navrch stránky

Decades – Overall & Separately
Desaťročia – celkovo + jednotlivo

Return to Contents / Obsah stránky Details: Decades / versus Lifetime
Podrobnosti: Desaťročia / verzus celoživotne
Return to Top / Navrch stránky

Days of Week – Overall & Current Year (2012)
Dni týždňa – celkovo a aktuálny rok (2012)

See Previous Years / Prehľad predošlých rokov

2010

2011

Days of Week Year-on-Year
Dni týždňa v medziročnom porovnaní

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
pondelok / utorok / streda / štvrtok / piatok / sobota / nedeľa

sequentially / postupne

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
pondelok / utorok / streda / štvrtok / piatok / sobota / nedeľa
Return to Contents / Obsah stránky Detailed Statistics: Overall / Current Year
Podrobné štatistiky: Celkovo / Aktuálny rok
Return to Top / Navrch stránky

Daily Data Sheet Populating These Graphs
Každodenný zdrojový hárok kresliaci tieto grafy

The user only needs to fill in one page (sheet) like this for every day (for every 24 hours) of his/her life. The start and end of each activity is entered in numbers in the fields above. (Of course, it would be ideal if, for example, a mobile app for mobile phones existed that would allow an easy entry of these data. If you can help me create such an app, please let me know!) For example, in the first line, SL, the user might enter -1 and 7 for sleep between 11 p.m. and 7 a.m. All the graphs above (day-by-day, daily, weekly, monthly, quarterly and yearly) are automatically adjusted and drawn by the software (no user intervention required!*) as soon as the user submits the filled-in, single data sheet at the end of a day.
Stačí, keď používateľ tohto softvéru vyplní iba tento jeden, vyššie uvedený štatistický hárok za každý deň (každých 24 hodín) svojho života. Začiatok a koniec každej činnosti stačí uviesť v políčkach tohto formulára. (Samozrejme, ideálne by bolo, keby existoval napríklad softvér pre mobilné telefóny, ktorý by umožňoval ľahké zadávanie údajov o začiatku a konci aktivít v priebehu dňa. Ak by ste mi vedeli pomôcť s vytvorením takéhoto softvéru pre mobilné telefóny, prosím, napíšte mi!) Napríklad v prvom riadku SL môže používateľ vyplniť čísla -1 a 7 pre spánok medzi 23:00 a 7:00. Softvér všetky vyššie uvedené grafy (každodenné, denné, týždenné, mesačné, kvartálne a ročné) automaticky zaktualizuje a prekreslí (nie je potrebný žiadny zásah zo strany používateľa!*) v okamihu, keď používateľ na konci dňa odošle jediný, vyššie uvedený hárok s vyplnenými údajmi za daný deň.
Return to Contents / Obsah stránky Data Sheet in XLS Format
Zdrojový hárok vo formáte Excelu
Return to Top / Navrch stránky

Daily Schedule
Denný režim

Return to Contents / Obsah stránky Schedule in HTML Version / HTML verzia režimu Return to Top / Navrch stránky

Contents of Day-Logs Webpages
Obsah webstránok so životnými grafmi

1)   Daily Schedule  /  Denný režim
2)   Daily Data Sheet Populating These Graphs  /  Každodenný zdrojový hárok kresliaci tieto grafy
3)   Current Month (July 2012) in Days  /  Aktuálny mesiac (júl 2012) podľa dní
    •   Months of 2012 / 2009–2011 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
    •   Mesiace rokov 2012 / 2009–2011 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
4)   Current Year (2012) in Weeks  /  Aktuálny rok (2012) podľa týždňov
    •   Weeks Overview  /  Prehľad týždňov
5)   Months – Overall & Current Year (2012)  /  Mesiace – celkovo a aktuálny rok (2012)
    •   Months Overview  /  Prehľad mesiacov
    •   Current Month Year-on-Year  /  Aktuálny mesiac v medziročnom porovnaní
6)   Seasons – Overall & Current Year (2012)  /  Ročné obdobia – celkovo a aktuálny rok (2012)
    •   Seasons Overview  /  Prehľad ročných období
    •   Current Season Year-on-Year  /  Aktuálne ročné obdobie v medziročnom porovnaní
7)   Years – Overall (2004–2012) & Separately  /  Roky – celkovo (2004–2012) + jednotlivo
8)   Decades  /  Desaťročia
9)   Days of Week – Overall & Current Year (2012)  /  Dni týždňa – celkovo a aktuálny rok (2012)
    •   Days of Week Overview  /  Prehľad dní týždňa
    •   Days of Week Year-on-Year  /  Dni týždňa v medziročnom porovnaní
10)   Year-on-Year Developments (2004–2012)  /  Medziročné porovnania (2004–2012)
    •   Days / Months / Seasons / Years & Decades
    •   Dni / Mesiace / Ročné obdobia / Roky a desaťročia
Return to Contents / Obsah stránky old version / stará verzia Return to Top / Navrch stránky
Source Code (Download)  /  Zdrojový kód (download)
55.4 megabytes as of 30 March 2012  /  55,4 megabajtu k 30. marcu 2012

mirror 1 / mirror 2
* Monthly/Annual Manual Steps Required to Run This Software
(Thank you if you can help me eliminate/automate any of these manual steps!)
older archives / staršie archívy:
21 December 2008 (19.8 MB); 16 January 2006 (14.5 MB)
11 February 2005 (9.3 MB); 30 November 2004 (4.8 MB)

home counter Valid HTML 4.0! Visit A Book of Quotations Valid CSS! This Webpage’s Design Last Updated On:
1 July 2012
(Contents are updated daily)