Vysvedčenie pre učiteľa
A. Avenariusa

od žiakov a študentov
ZŠ a Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Bratislave

za školský rok 2001/02


Čerstvý vzduch inšpiráciou pre zápis do triednej knihy V jednej zo starších verzií učebne informatiky

Na konci školského roka 2001/02 rozdal vyučujúci A. Avenarius svojim 101 žiakom a študentom na ZŠ a Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Bratislave dotazníky, v ktorých žiaci a študenti mohli zo svojho pohľadu (aj anonymne) zhodnotiť školský rok vo vyučovacích predmetoch nemecký jazyk, nemecká konverzácia a informatika. Vyučujúcemu sa žiaľ vrátilo iba malé percento vyplnených dotazníkov. Na samostatných webstránkach si môžete pozrieť, ako vyzerali dotazníky

V dotazníkoch mali žiaci a študenti možnosť svojho vyučujúceho oznámkovať – takže po zrátaní priemeru všetkých známok svojmu vyučujúcemu za školský rok 2001/02 vystavili takéto vysvedčenie:

od triedy VII. A
náplň hodín nemčiny 3
prístup k žiakom 3
koľko nás naučil 4
    celková známka od VII.A 3
od triedy VIII. B
náplň hodín nemčiny 2
prístup k žiakom 1
koľko nás naučil 2
    celková známka od VIII.B 2
od triedy I. GA
náplň hodín nemeckej konverzácie 3
náplň hodín informatiky 2
prístup k študentom na nemeckej konverzácii 3
prístup k študentom na informatike 3
koľko nás naučil na nemeckej konverzácii 2
koľko nás naučil na informatike 2
    celková známka od I.GA 3
od triedy I. GB
náplň hodín nemeckej konverzácie 3
náplň hodín informatiky 2
prístup k študentom na nemeckej konverzácii 3
prístup k študentom na informatike 3
koľko nás naučil na nemeckej konverzácii 3
koľko nás naučil na informatike 2
    celková známka od I.GB 3
celkový priemer
náplň vyučovacích hodín 2
prístup k žiakom a študentom 3
koľko nás naučil 2
    priemer všetkých známok 3GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE

VYSVETLIVKY KU GRAFU:
ČÍM VYŠŠIE SKÓRE,
TÝM LEPŠIE OHODNOTENIE UČITEĽA
grafické znázornenie hodnotenia učiteľa žiakmi


ŠTATISTIKA UDELENÝCH ZNÁMOK

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM:
ČÍM NIŽŠIA ZNÁMKA,
TÝM LEPŠIE OHODNOTENIE UČITEĽA
ZS = počet žiakov/študentov v triede
VD = počet vyplnených dotazníkov
%VD = percento žiakov/študentov z triedy, ktorí vyplnili dotazník
AVD = počet anonymne vyplnených dotazníkov
%AVD = podiel anonymne vyplnených dotazníkov na celkovom počte vyplnených dotazníkov
#1 = počet udelených známok "1"
#2 = počet udelených známok "2"
#3 = počet udelených známok "3"
#4 = počet udelených známok "4"
#5 = počet udelených známok "5"
PZ = priemerná známka udelená žiakmi/študentmi učiteľovi
konv. = nemecká konverzácia
inf. = informatika

1.   Svoju spokojnosť s náplňou hodín nemčiny / nemeckej konverzácie / informatiky vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = učili sme sa samé užitočné veci . . . . . . . . . 5 = učili sme sa samé zbytočné veci )


  ZS VD %VD AVD %AVD #1 #2 #3 #4 #5 PZ
VII. A 16 7 44 % 5 71 % 1 0 5 1 0 2,86
VIII. B 17 13 76 % 2 15 % 4 7 2 0 0 1,85
I. GA – konv. 34 7 21 % 6 86 % 0 2 5 0 0 2,71
I. GA – inf. 28 8 29 % 7 87 % 2 1 4 1 0 2,50
I. GB – konv. 34 18 53 % 8 44 % 2 3 11 2 0 2,72
I. GB – inf. 31 18 58 % 8 44 % 1 9 4 2* 0 2,44
c e l k o v o 160 71 44 % 36 51 % 10 22 31 6 0 2,48

* nezahŕňa dve štvorky zo skupiny pre pokročilých (iní vyučujúci)


2.   Svoju spokojnosť s prístupom učiteľa nemčiny / nemeckej konverzácie / informatiky k žiakom / študentom vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = vynikajúci prístup učiteľa k žiakom / študentom . . . 5 = nevhodný prístup učiteľa k žiakom / študentom )


  ZS VD %VD AVD %AVD #1 #2 #3 #4 #5 PZ
VII. A 16 7 44 % 5 71 % 1 2 2 2 0 2,71
VIII. B 17 13 76 % 2 15 % 8 5 0 0 0 1,38
I. GA – konv. 34 7 21 % 6 86 % 1 1 4 1 0 2,71
I. GA – inf. 28 8 29 % 7 87 % 2 1 0 4 1 3,12
I. GB – konv. 34 18 53 % 8 44 % 0 8 7 2 1 2,78
I. GB – inf. 31 18* 58 % 8 44 % 0 5 6 4 0 2,93
c e l k o v o 160 71 44 % 36 51 % 12 22 19 13 2 2,57

* jedna známka nebola udelená
† nezahŕňa dve štvorky zo skupiny pre pokročilých (iní vyučujúci)


3.   V tomto školskom roku som sa na hodinách nemčiny / nemeckej konverzácie / informatiky:

1           2           3           4           5

( 1 = naučil[a] som sa veľmi veľa . . . 5 = nenaučil[a] som sa skoro vôbec nič )


  ZS VD %VD AVD %AVD #1 #2 #3 #4 #5 PZ
VII. A 16 7 44 % 5 71 % 0 1 2 2 2 3,71
VIII. B 17 13 76 % 2 15 % 5 5 3* 0 0 1,81
I. GA – konv. 34 7 21 % 6 86 % 1 2 4 0 0 2,43
I. GA – inf. 28 8 29 % 7 87 % 3** 0 4 0 0 2,21
I. GB – konv. 34 18†† 53 % 8 44 % 0 5 6 4 1 3,06
I. GB – inf. 31 18 58 % 8 44 % 4 8 2 1 0*** 2,00
c e l k o v o 160 71 44 % 36 51 % 13 21 21 7 3 2,48

* zahŕňa jednu známku "2/3"
† jedna známka nebola udelená
** zahŕňa jednu známku "1/2"
†† dve známky neboli udelené
*** nezahŕňa dve päťky zo skupiny pre pokročilých (iní vyučujúci)

4.   Zhrnutie všetkých známok podľa tried


  ZS VD %VD AVD %AVD #1 #2 #3 #4 #5 PZ
VII. A 16 7 44 % 5 71 % 2 3 9 5 2 3,10
VIII. B 17 13 76 % 2 15 % 17 17 5 0 0 1,69
I. GA 62 15 24 % 13 87 % 9 7 21 6 1 2,61
I. GB 65 36 55 % 16 44 % 7 38 36 15 2 2,66
c e l k o v o 160 71 44 % 36 51 % 35 65 81 26 5 2,533


SLOVNÉ KOMENTÁRE

Upozornenie:
Komentáre žiakov a študentov sú na webstránke reprodukované bez pravopisných úprav.

Zaujímavosť:
Študenti gymnázia sa pri vypĺňaní dotazníkov dopustili
väčšieho počtu pravopisných chýb ako žiaci základnej školy.
Hm, žiakov sme si vychovali sami, gymnazisti k nám prišli odinakiaľ...?

Čo bolo na hodinách nemčiny najviac užitočné? Čomu by sme sa mali najviac venovať na budúci školský rok na hodinách nemčiny? V čom by sa dala náplň našich hodín nemčiny vylepšiť?

Čo bolo na hodinách nemeckej konverzácie najviac užitočné? Čomu by sme sa mali najviac venovať na budúci školský rok na hodinách nemeckej konverzácie? V čom by sa dala náplň našich hodín nemeckej konverzácie vylepšiť?

Čo bolo na hodinách informatiky najviac užitočné? Čomu by sme sa mali najviac venovať na budúci školský rok na hodinách informatiky? V čom by sa dala náplň našich hodín informatiky vylepšiť?

Čo bolo na hodinách nemčiny najmenej užitočné? Čomu by sme sa na budúci školský rok na hodinách nemčiny mali venovať menej?

Čo bolo na hodinách nemeckej konverzácie najmenej užitočné? Čomu by sme sa na budúci školský rok na hodinách nemeckej konverzácie mali venovať menej?

Čo bolo na hodinách informatiky najmenej užitočné? Čomu by sme sa v budúcom štúdiu na hodinách informatiky mali venovať menej?

V čom by sa mal vzťah učiteľa nemčiny k žiakom zlepšiť? Čo by mal učiteľ nemčiny robiť inak vo svojom prístupe k žiakom?

V čom by sa mal vzťah učiteľa nemeckej konverzácie k študentom zlepšiť? Čo by mal učiteľ nemeckej konverzácie robiť inak vo svojom prístupe k študentom?

V čom by sa mal vzťah učiteľa informatiky k študentom zlepšiť? Čo by mal učiteľ informatiky robiť inak vo svojom prístupe k študentom?

V čom bol prístup učiteľa nemčiny k žiakom dobrý?

V čom bol prístup učiteľa nemeckej konverzácie k študentom dobrý?

V čom bol prístup učiteľa informatiky k študentom dobrý?

Ak som sa naučil(a) málo z nemčiny, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

Ak som sa naučil(a) málo z nemeckej konverzácie, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

Ak som sa naučil(a) málo z informatiky, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemčiny viac ako tento školský rok?

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemeckej konverzácie viac ako tento školský rok?

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom štúdiu naučil(a) z informatiky viac ako tento školský rok?

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemčiny viac ako tento školský rok?

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemeckej konverzácie viac ako tento školský rok?

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom štúdiu naučil(a) z informatiky viac ako tento školský rok?

Myslím si, že nemčina je ...

Myslím si, že konverzácia v nemčine je ...

Myslím si, že informatika je ...

Učím sa nemčinu, pretože ...

Učím sa konverzovať po nemecky, pretože ...

Učím sa informatiku, pretože ...

V nemčine som dobrý/-á v ...

V nemeckej konverzácii som dobrý/-á v oblastiach...

V informatike som dobrý/-á v ...

V nemčine mám problémy s ...

V nemeckej konverzácii mám problémy s ...

V informatike mám problémy s ...

V nemčine sa potrebujem zlepšiť v ...

V nemeckej konverzácii sa potrebujem zlepšiť v oblastiach ...

V informatike sa potrebujem zlepšiť v ...

Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi nemčiny?

Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi nemeckej konverzácie?

Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi informatiky?

Čo by ste chceli odkázať vedeniu školy? Ako by sa dala zlepšiť organizácia výučby na našej škole? Ako by sa dala zlepšiť atmosféra na škole a život školy?


REAKCIA UČITEĽA

Považoval som za užitočné získať týmto spôsobom od žiakov a študentov spätnú väzbu. Mnohé z reakcií ma prekvapili – negatívne i pozitívne. Chybou bolo, že som podobné dotazníky nerozdal už po uplynutí prvého polroka školského roka 2001/2: len vďaka nim som sa totiž dozvedel, že niektoré triedy boli s mojou prácou v mnohých smeroch veľmi nespokojné, hoci otvorene to najavo nedávali a preto som dlhé mesiace podliehal mylnému dojmu, že v týchto triedach je všetko v poriadku. Takto som sa o ich nespokojnosti dozvedel až po uplynutí školského roka – náprava už nebola možná. V nasledujúcom školskom roku 2002/3 preto žiaci i študenti dostanú dotazníky dvakrát: pred polročným i koncoročným vysvedčením.

Viaceré z pripomienok vyslovených ku školskému roku 2001/2 som sa snažil zohľadniť počas výučby v nasledujúcom školskom roku 2002/3. Napríklad som sa snažil obmedziť „dávanie pätiek“ za nedisciplinovanosť či nepripravenosť tým, že som namiesto päťiek začal dávať mínusky, a až za tri mínusky päťku; pravdaže i mínusky narazili na nemenší odpor u žiakov a študentov, ako v predošlom školskom roku päťky. V súlade s pripomienkami som tiež sprísnil kritériá pri písaní písomiek: kto chce z písomky dostať jednotku, smie používať iba slovník (ale už nie napr. gramatické tabuľky). Pravda, sú učitelia, ktorí zakazujú používať aj slovníky! Tieto zakazujem používať iba na diktátoch.

Hlavným problémom zrejme je, že mojou ambíciou učiteľa je vyučovať neautoritatívnym štýlom. K ideálu neautoritatívneho štýlu vyučovania som dospel pod negatívnym dojmom zo škôl, ktoré som navštevoval: ZŠ Lamač, Gymnázium Ivana Horvátha a Filozofická fakulta UK v Bratislave; na svoje bývalé školy spomínam nerád (a čím vyšší typ školy, tým nepríjemnejšie spomienky) najmä z toho dôvodu, že vo mne skôr dusili a nie podnecovali radosť z učenia: výučba sa odohrávala v psychologickom a časovom strese pod hrozbami trestov. Učiteľ má mať autoritu, ale prirodzenú – teda nie umelú ľahko vydobytú pod hrozbou trestu neustále sa vznášajúceho nad vystresovaným žiakom či študentom.

Pedagogická prax mi momentálne ukazuje, že táto prirodzená autorita mi (zatiaľ) väčšinu času chýba a neautoritatívny štýl vedenia vyučovacích hodín sa často vypomstí tým, že sa iba ťažko dá v triede udržať disciplína, najmä v prospechovo slabších triedach. Podaktorí kolegovia sa možno domnievajú, že moje problémy s disciplínou niektorých tried súvisia s tým, že študentom gymnázia som dovolil, aby mi tykali; túto hypotézu však práve skúsenosti zo školského roka 2001/2 skôr vyvracajú, keďže najväčšie problémy s disciplínou sa prejavili v nižšej triede základnej školy (trinásťroční), kde tykanie povolené nebolo. Tykanie na gymnáziu som povolil z jediného dôvodu: je oficiálnym úzusom stredoškolákom vykať, no viacerí pedagógovia vrátane mňa tak napriek tomu nerobia, pretože cítime, že by sa pre nás osobne z vykania stala ďalšia z bariér medzi nami a študentmi; keďže si teda osobujem právo svojim stredoškolákom tykať, to isté právo poskytujem aj im – nemalá časť študentov (oboch pohlaví) beztak túto možnosť nevyužíva a pri styku so mnou zotrváva pri vykaní; podobne som i ja v styku s nimi ochotný kedykoľvek prejsť na vykanie, ak si to ktorýkoľvek zo stredoškolákov bude želať. (Zatiaľ sa tak nestalo.)

Z vyššie uvedených štatistík vyplýva, že ma žiaci a študenti vnímajú ako priemerného až podpriemerného učiteľa; útechou môže byť, že najhoršie ma vníma prospechovo najhoršia a najlepšie prospechovo najlepšia trieda (myslený je prospech zo všetkých vyučovacích predmetov, nielen z môjho). Zdá sa teda, že aspoň s kolektívmi, ktoré o vyučovanie majú záujem, dokážem vychádzať; bolo by to logické, pretože v rokoch 1993–2001 som učil iba súkromne, v jazykových kurzoch a v súkromných organizáciách osoby (všetkých vekových kategórií a rôznych národností), ktoré si za výučbu platili a teda o ňu prejavovali záujem. Školský rok 2001/2 bol pre mňa, naopak, prvým rokom stráveným na klasickej základnej a strednej škole v spoločnosti žiakov a študentov, ktorých veľkú časť, zdá sa, vyučovanie nudí alebo otravuje. Pokúsim sa s týmto druhom prekážok vyrovnať v nasledujúcom školskom roku 2002/3; ak by nenastalo zlepšenie v mojom vzťahu k žiakom a študentom alebo by sa vzťahy dokonca zhoršili, je pravdepodobné, že klasickú základnú a strednú školu (dočasne?) opustím a vrátim sa k súkromnej výučbe alebo prekladaniu (ktoré som pôvodne vyštudoval).


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
vo štvrtok, 30. januára 2003 o 6:50 SEČ
{here used to be a counter from digits.com}
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign