Tento dotazník bol na konci školského roka 2001/2 rozdaný študentom informatiky u vyučujúceho A. Avenariusa na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Študenti boli v dotazníku vyučujúcim požiadaní, aby zo svojho pohľadu (ak chcú, anonymne) zhodnotili školský rok vo vyučovacom predmete informatika; kritika vyučujúceho je v dotazníku vítaná, rovnako ako návrhy, ako vylepšiť vyučovanie informatiky v nasledujúcom školskom roku. Na záver sa tiež študenti mohli vyjadriť všeobecne k životu svojej školy a podávať návrhy na jeho skvalitnenie. Vyučujúcemu sa žiaľ vrátilo iba malé percento vyplnených dotazníkov. Prehľad zistených názorov študentov si môžete prečítať na webstránke nazvanej Vysvedčenie pre učiteľa.

A. A. Bratislava, sobota 29. júna 2002

Prosím, vyplňte čo najúprimnejšie a čo najkonkrétnejšie tento dotazník –
aby učitelia na budúci rok mohli pripraviť lepšie a zaujímavejšie vyučovanie.


Ak vám na vyplnenie hociktorej otázky nestačí tento papier, prosím použite
ďalší čistý list papiera a vyznačte na ňom číslo otázky, na ktorú odpovedáte

Vyučovací predmet: ____________________________________ Trieda: ____________

Meno: _______________________________________________________________

S V O J E   M E N O   S E M   M Ô Ž E T E ,   A L E   N E M U S Í T E   N A P Í S A Ť

1.   Svoju spokojnosť s náplňou hodín informatiky vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = učili sme sa samé užitočné veci . . . . . . . . . 5 = učili sme sa samé zbytočné veci )

Čo bolo na hodinách informatiky najviac užitočné? Čomu by sme sa mali v budúcom štúdiu na hodinách informatiky najviac venovať? V čom by sa dala náplň našich hodín informatiky vylepšiť?

 

 

 

 

Čo bolo na hodinách informatiky najmenej užitočné? Čomu by sme sa v budúcom štúdiu na hodinách informatiky mali venovať menej?

 

 

 

 

2.   Svoju spokojnosť s prístupom učiteľa informatiky k študentom vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = vynikajúci prístup učiteľa k študentom . . . 5 = nevhodný prístup učiteľa k študentom )

V čom by sa mal vzťah učiteľa informatiky k študentom zlepšiť? Čo by mal učiteľ informatiky robiť inak vo svojom prístupe k študentom?

 

 

 

 

V čom bol prístup učiteľa informatiky k študentom dobrý?

 

 

 

 

3.   V tomto školskom roku som sa na hodinách informatiky:

1           2           3           4           5

( 1 = naučil[a] som sa veľmi veľa . . . 5 = nenaučil[a] som sa skoro vôbec nič )

Ak som sa naučil(a) málo, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

 

 

 

 

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom štúdiu naučil(a) z informatiky viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom štúdiu naučil(a) z informatiky viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

4.   Prosím dokončite podľa seba tieto vety:

Myslím si, že informatika je ... ___________________________________________

__________________________________________________________________

Učím sa informatiku, pretože ... __________________________________________

__________________________________________________________________

V informatike som dobrý/-á v ... _________________________________________

__________________________________________________________________

V informatike mám problémy s ... ________________________________________

__________________________________________________________________

V informatike sa potrebujem zlepšiť v ... ___________________________________

__________________________________________________________________

5.   Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi informatiky?

 

 

 

 

6.   Čo by ste chceli odkázať vedeniu školy? Ako by sa dala zlepšiť organizácia výučby na našej škole? Ako by sa dala zlepšiť atmosféra na škole a život školy?

 

 

 

 


Stiahnite si tento dotazník vo formáte textového dokumentu.


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 29. júna 2002 o 18:31 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign