Tento dotazník bol na konci školského roka 2001/2 rozdaný študentom nemeckej konverzácie u vyučujúceho A. Avenariusa na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Študenti boli v dotazníku vyučujúcim požiadaní, aby zo svojho pohľadu (ak chcú, anonymne) zhodnotili školský rok vo vyučovacom predmete nemecká konverzácia; kritika vyučujúceho je v dotazníku vítaná, rovnako ako návrhy, ako vylepšiť vyučovanie nemeckej konverzácie v nasledujúcom školskom roku. Na záver sa tiež študenti mohli vyjadriť všeobecne k životu svojej školy a podávať návrhy na jeho skvalitnenie. Vyučujúcemu sa žiaľ vrátilo iba malé percento vyplnených dotazníkov. Prehľad zistených názorov študentov si môžete prečítať na webstránke nazvanej Vysvedčenie pre učiteľa.

A. A. Bratislava, sobota 29. júna 2002

Prosím, vyplňte čo najúprimnejšie a čo najkonkrétnejšie tento dotazník –
aby učitelia na budúci rok mohli pripraviť lepšie a zaujímavejšie vyučovanie.


Ak vám na vyplnenie hociktorej otázky nestačí tento papier, prosím použite
ďalší čistý list papiera a vyznačte na ňom číslo otázky, na ktorú odpovedáte

Vyučovací predmet: ____________________________________ Trieda: ____________

Meno: _______________________________________________________________

S V O J E   M E N O   S E M   M Ô Ž E T E ,   A L E   N E M U S Í T E   N A P Í S A Ť

1.   Svoju spokojnosť s náplňou hodín nemeckej konverzácie vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = učili sme sa samé užitočné veci . . . . . . . . . 5 = učili sme sa samé zbytočné veci )

Čo bolo na hodinách nemeckej konverzácie najviac užitočné? Čomu by sme sa mali najviac venovať na budúci školský rok na hodinách nemeckej konverzácie? V čom by sa dala náplň našich hodín nemeckej konverzácie vylepšiť?

 

 

 

 

Čo bolo na hodinách nemeckej konverzácie najmenej užitočné? Čomu by sme sa na budúci školský rok na hodinách nemeckej konverzácie mali venovať menej?

 

 

 

 

2.   Svoju spokojnosť s prístupom učiteľa nemeckej konverzácie k študentom vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = vynikajúci prístup učiteľa k študentom . . . 5 = nevhodný prístup učiteľa k študentom )

V čom by sa mal vzťah učiteľa nemeckej konverzácie k študentom zlepšiť? Čo by mal učiteľ nemeckej konverzácie robiť inak vo svojom prístupe k študentom?

 

 

 

 

V čom bol prístup učiteľa nemeckej konverzácie k študentom dobrý?

 

 

 

 

3.   V tomto školskom roku som sa na hodinách nemeckej konverzácie:

1           2           3           4           5

( 1 = naučil[a] som sa veľmi veľa . . . 5 = nenaučil[a] som sa skoro vôbec nič )

Ak som sa naučil(a) málo, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

 

 

 

 

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemeckej konverzácie viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemeckej konverzácie viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

4.   Prosím dokončite podľa seba tieto vety:

Myslím si, že konverzácia v nemčine je ... __________________________________

__________________________________________________________________

Učím sa konverzovať po nemecky, pretože ... _______________________________

__________________________________________________________________

V nemeckej konverzácii som dobrý/-á v oblastiach... __________________________

__________________________________________________________________

V nemeckej konverzácii mám problémy s ... _________________________________

__________________________________________________________________

V nemeckej konverzácii sa potrebujem zlepšiť v oblastiach ... ____________________

__________________________________________________________________

5.   Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi nemeckej konverzácie?

 

 

 

 

6.   Čo by ste chceli odkázať vedeniu školy? Ako by sa dala zlepšiť organizácia výučby na našej škole? Ako by sa dala zlepšiť atmosféra na škole a život školy?

 

 

 

 


Stiahnite si tento dotazník vo formáte textového dokumentu.


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 29. júna 2002 o 18:31 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign