Tento dotazník bol na konci školského roka 2001/2 rozdaný žiakom, ktorí navštevovali hodiny nemeckého jazyka u vyučujúceho A. Avenariusa na Základnej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Žiaci boli v dotazníku vyučujúcim požiadaní, aby zo svojho pohľadu (napríklad v spolupráci s rodičmi – a ak chcú, anonymne) zhodnotili školský rok vo vyučovacom predmete nemecký jazyk; kritika vyučujúceho je v dotazníku vítaná, rovnako ako návrhy, ako vylepšiť vyučovanie nemeckého jazyka v nasledujúcom školskom roku. Na záver sa tiež žiaci mohli vyjadriť všeobecne k životu svojej školy a podávať návrhy na jeho skvalitnenie. Vyučujúcemu sa žiaľ vrátilo iba malé percento vyplnených dotazníkov. Prehľad zistených názorov žiakov si môžete prečítať na webstránke nazvanej Vysvedčenie pre učiteľa.

A. A. Bratislava, sobota 29. júna 2002

Prosím, vyplňte čo najúprimnejšie a čo najkonkrétnejšie tento dotazník –
aby učitelia na budúci rok mohli pripraviť lepšie a zaujímavejšie vyučovanie.


Ak vám na vyplnenie hociktorej otázky nestačí tento papier, prosím použite
ďalší čistý list papiera a vyznačte na ňom číslo otázky, na ktorú odpovedáte

Vyučovací predmet: ____________________________________ Trieda: ____________

Meno: _______________________________________________________________

S V O J E   M E N O   S E M   M Ô Ž E T E ,   A L E   N E M U S Í T E   N A P Í S A Ť

1.   Svoju spokojnosť s náplňou hodín nemčiny vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = učili sme sa samé užitočné veci . . . . . . . . . 5 = učili sme sa samé zbytočné veci )

Čo bolo na hodinách nemčiny najviac užitočné? Čomu by sme sa mali najviac venovať na budúci školský rok na hodinách nemčiny? V čom by sa dala náplň našich hodín nemčiny vylepšiť?

 

 

 

 

Čo bolo na hodinách nemčiny najmenej užitočné? Čomu by sme sa na budúci školský rok na hodinách nemčiny mali venovať menej?

 

 

 

 

2.   Svoju spokojnosť s prístupom učiteľa nemčiny k žiakom vyjadrujem známkou:

1           2           3           4           5

( 1 = vynikajúci prístup učiteľa k žiakom . . . 5 = nevhodný prístup učiteľa k žiakom )

V čom by sa mal vzťah učiteľa nemčiny k žiakom zlepšiť? Čo by mal učiteľ nemčiny robiť inak vo svojom prístupe k žiakom?

 

 

 

 

V čom bol prístup učiteľa nemčiny k žiakom dobrý?

 

 

 

 

3.   V tomto školskom roku som sa na hodinách nemčiny:

1           2           3           4           5

( 1 = naučil[a] som sa veľmi veľa . . . 5 = nenaučil[a] som sa skoro vôbec nič )

Ak som sa naučil(a) málo, bola to hlavne moja vina alebo hlavne vina učiteľa? V čom konkrétne to bola moja vina a v čom konkrétne to bola vina učiteľa?

 

 

 

 

Čo treba urobiť zo strany učiteľa, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemčiny viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

Čo treba urobiť z mojej strany, aby som sa v budúcom školskom roku naučil(a) z nemčiny viac ako tento školský rok?

 

 

 

 

4.   Prosím dokončite podľa seba tieto vety:

Myslím si, že nemčina je ... _____________________________________________

__________________________________________________________________

Učím sa nemčinu, pretože ... ____________________________________________

__________________________________________________________________

V nemčine som dobrý/-á v ... ____________________________________________

__________________________________________________________________

V nemčine mám problémy s ... ___________________________________________

__________________________________________________________________

V nemčine sa potrebujem zlepšiť v ... ______________________________________

__________________________________________________________________

5.   Čo by ste ešte chceli odkázať učiteľovi nemčiny?

 

 

 

 

6.   Čo by ste chceli odkázať vedeniu školy? Ako by sa dala zlepšiť organizácia výučby na našej škole? Ako by sa dala zlepšiť atmosféra na škole a život školy?

 

 

 

 


Stiahnite si tento dotazník vo formáte textového dokumentu.


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 29. júna 2002 o 18:31 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign