Avenariusova kniha citátov / Avenarius’ Book of Quotations

Reformovaná slovenská klávesnica
Alternative Slovak Keyboard Layout

pre Windows & Mac OS
for Windows & Mac OS

 

Posledná aktualizácia / Last Updated On:
22. septembra 2012 o 8:01   (Central European Time)

Aktualizácia zo sept. 2012: klávesnica dostupná už aj pre Mac OS; vylepšené písanie pri kombinácii CAPSLOCK+SHIFT
Sept. 2012 revision: now also available for Mac OS; fixed behaviour of CAPSLOCK+SHIFT combo


Stiahnuť / Download


alternatívny návrh slovenskej klávesnice / alternative Slovak keyboard layout


Výhody tejto klávesnice / Advantages of This Keyboard Layout:

  Všetky písmená s mäkčeňom sú dostupné na troch základných radoch klávesnice. Veľké písmená s mäkčeňom píšete rovnako jednoducho ako veľké písmená bez mäkčeňa. Príklad: na tradičnej slovenskej klávesnici na napísanie veľkého Š musíte stlačiť štyri klávesy: SHIFTmäkčeňSHIFTS. Na reformovanej klávesnici stačí iba stlačiť SHIFT a k tomu kláves Š.

  Všetky písmená s dĺžňom sú priamo dostupné na vrchnom (číselnom) rade klávesnice, a to vrátane písmen óĺŕ, ktoré na tradičnej slovenskej klávesnici nemajú svoj vlastný kláves. Dostupné sú aj veľké písmená s dĺžňom: napríklad na napísanie veľkého Á stačí stlačiť (pravé) tlačidlo ALT a k tomu kláves á.

  Ak stlačíte zámok veľkých písmen (čiže kláves CAPS-LOCK naľavo od klávesu A) na reformovanej slovenskej klávesnici, môžete bez prerušenia písať ľubovoľne dlhú sériu veľkých slovenských písmen vrátane všetkých písmen s mäkčeňmi aj dĺžňami. (Na pôvodnej slovenskej klávesnici, žiaľ, zámok veľkých písmen nefunguje pri písmenách s mäkčeňmi a dĺžňami.)

  Nová klávesnica bola tvorená s cieľom zachovať čo najväčší počet klávesov v ich pôvodnej polohe, akú poznáme z tradičnej slovenskej klávesnice. To znamená, že na nové rozloženie klávesov si zvyknete rýchlo a ľahko, pretože sa veľmi podobá na tradičné rozloženie.

  Najväčší rozdiel pri porovnaní reformovanej slovenskej klávesnice s tradičnou slovenskou klávesnicou je v zmenenej polohe písmen QX a W, ktoré sa v slovenských textoch takmer nevyskytujú, no napriek tomu na tradičnej slovenskej tastatúre zaberajú drahocenné miesto v základných radoch klávesnice. V reformovanej klávesnici boli presunuté na okraj tastatúry alebo sú prístupné cez tlačidlo ALT.

  Ak dávate prednosť klávesu Y v hornom rade a klávesu Z v spodnom rade, môžete si nainštalovať tú verziu reformovanej klávesnice, v ktorej sú klávesy Y a Z podľa vzoru britskej a americkej klávesnice vymenené (variant ERTY).

  Reformovanú klávesnicu môžete používať paralelne so zaužívanou slovenskou klávesnicou. Na funkčnosť Vašej doterajšej slovenskej klávesnice nebude mať doinštalovanie a používanie tejto reformovanej klávesnice žiadny vplyv.

  Klávesnice boli vytvorené v bezplatných programoch Microsoft Keyboard Layout Creator (Windows) a Ukelele (Mac OS), kde si ich (alebo ktorúkoľvek inú klávesnicu) v prípade záujmu môžete ľahko ďalej prispôsobiť alebo pozmeniť podľa vlastných predstáv.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  All Slovak diacritic letters featuring the caron (ˇ also known as “háček”) are now accessible in the keyboard layout’s three main rows. In addition, you can type upper-case Slovak letters featuring the caron in the same simple way as you type English letters without diacritics: by pressing SHIFT and the appropriate Slovak lower-case letter. In contrast, the traditional Slovak keyboard layout forces you to press no fewer than four separate keys just to type the common Slovak capital letter Š.

  All Slovak diacritic letters featuring the accute accent (´) are now directly accessible in the top (numeric) row of the keypad, including the letters óĺ, and ŕ that have no keys assigned to them in the traditional layout. You can also easily type upper-case Slovak diacritic letters featuring the accute accent by pressing the (right) ALT key along with the appropriate lower-case letter.

  If you press the CAPS-LOCK key (located to the left of the A key) using this alternative keyboard layout, you can then without interruption type an unlimited series of upper-case Slovak letters including all Slovak diacritic letters. (In the original Slovak keyboard layout, the CAPS-LOCK key is broken because it does not work for any Slovak diacritic letters.)

  In creating the new Slovak keyboard layout, the goal was to preserve as many keys as possible in their original locations, as they are familiar to us from the traditional Slovak keyboard layout. This means that you can easily and quickly get used to the new, modified keyboard layout, because it is so similar to the traditional layout.

  The biggest difference between this alternative Slovak keyboard layout and the traditional layout lies in the changed location of the letters QX, and W whose usage in Slovak texts is extremely rare. Despite this fact, the three letters are allowed to occupy precious central space in the traditional Slovak keyboard layout. In the new Slovak layout, the three letters are shifted away from their former central locations to the periphery of the keyboard, or they may be accessed by using the ALT key.

  If you prefer to access the key Y in the upper row and the key Z in the lower row of your keyboard, download the ERTY version of this alternative Slovak keyboard layout, where the keys Y and Z are interchanged, following the model of the British and US keyboard layouts.

  You can use this alternative Slovak keyboard layout simultaneously with the traditional Slovak layout. Installing and using this alternative layout on your computer will not affect your usage of the traditional Slovak keyboard layout in any way.

  These layouts were created in the freeware apps Microsoft Keyboard Layout Creator (Windows) and Ukelele (Mac OS) that allow you (should you find it useful) to easily modify this (or any other) keyboard layout to your liking.Ako nainštalovať vo Windows / Windows Installation Instructions:

1)   stiahnite si súbor ZIP a rozbaľte ho kdekoľvek na svojom počítači

2)   dvakrát kliknite na súbor   setup.exe   a klávesnica sa vám automaticky nainštaluje do počítača

3)   klávesnicu   Slovak (R)   si zaktivujete podobne ako ktorúkoľvek inú klávesnicu vo Windows, napríklad po kliknutí na indikátor klávesnice v pravom dolnom rohu stavového riadku Windows.     Hotovo!

Klávesnicu môžete kedykoľvek odinštalovať ako hociktorý iný softvér štandardným spôsobom cez Kontrolný panel. V zozname nainštalovaných programov dvakrát kliknite na Slovak (R).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1)   download the ZIP file and unpack it anywhere on your computer

2)   double-click the file   setup.exe   and the keyboard layout will be automatically installed to your computer

3)   activate the   Slovak (R)   keyboard layout just as you would activate any other keyboard layout in Windows, for example after clicking the keyboard language indicator in the bottom right corner of the Windows status bar.     You’re done!

You can again uninstall this keyboard layout at any time in the standard fashion, just as you would uninstall any other software, using Control Panel. In the list of installed apps, double-click Slovak (R).Ako nainštalovať v Mac OS / Mac OS Installation Instructions:

1)   stiahnite si súbor ZIP a rozbaľte ho kdekoľvek na svojom počítači

2)   skopírujte súbory Slovak-R.keylayout a Slovak-R.icns do priečinka /Library/Keyboard Layouts, odlogujte sa z Mac OS a znova sa zalogujte

3)   klávesnicu   Slovak-R   si zaktivujete podobne ako ktorúkoľvek inú klávesnicu v Mac OS, čiže zaškrtnutím políčka vedľa jej názvu (Systémové nastavenia -> Jazyk a text -> Vstupné zdroje).     Hotovo!

Klávesnicu môžete kedykoľvek odinštalovať vymazaním obidvoch predtým skopírovaných súborov z priečinka /Library/Keyboard Layouts.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1)   download the ZIP file and unpack it anywhere on your computer

2)   copy the Slovak-R.keylayout and Slovak-R.icns files into the /Library/Keyboard Layouts folder, log out of Mac OS and lock back in again

3)   activate the   Slovak-R   keyboard layout just as you would activate any other keyboard layout in Mac OS, that is by ticking the check-box next to its name (System Preferences -> Language & Text -> Input Sources).     You’re done!

You can again uninstall this keyboard layout at any time by deleting both of the previously copied files from the /Library/Keyboard Layouts folder.
Napíšte svoju reakciu
Návrhy na vylepšenie, kritika alebo otázky k používaniu tejto klávesnice sú vítané.


Leave your feedback
Suggestions, criticism, or questions related to using this keyboard layout are welcome.


diskusia o webstránkediscuss this webpage


Valid HTML 4.0! Avenariusova kniha citátov / Avenarius’ Book of Quotations Valid CSS! Mastodon